-->


અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

Vhali Dikri Yojna Full Detail ||video || Budget 2019-20 gujarat

Vhali Dikri Yojna Full Detail ||video || Budget 2019-20 gujarat

આ પણ વાંચો

તમારા ફોન ના સ્પીકર સાફ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો


Money Minister Nitin Patel in his spending discourse today reported another plan 'Vhali Dikri Yojana'.

આ પણ જુઓ

ચેતવણી દરિયા ના મોજા ની ત્રીજી લહેર


'Vhali Dikri Yojana' Full details

આ પણ જુઓ

તમારા ડાયલર સ્ક્રીન વોલપેપર બનાવવા માટે અહીં ક્લિક કરો'A young lady kid among initial two offspring of family will get advantage of this plan. Recipient young lady youngster on her entrance to first norm in school will get Rs. 4,000, in ninth standard she will get Rs. 6,000 and when she finishes 18-year age she will get Rs. 1 lakh,' Nitin Patel said.

આ પણ જોવો

વહાલી દીકરી યોજના અહી ક્લિક કરો


He said the plan will improve sex proportion, it will energize young lady kid training and benefit a major sum for advanced education and wedding.
આ પણ વાંચો

The plan as indicated by Patel will be profited to families with upto Rs. 2 lakh pay for each year.


The State government has made assignment of Rs. 133 crore for this plan in budgetary year 2019-20 financial plan.'Vhali Dikri Yojana'. Importance GuidenceWith an end goal to expand the birth pace of young ladies and to battle female feticide, the Gujarat government has propelled 'Vali Dairy Scheme' in the spending plan. Under the plan, when the young lady crosses the age of 18, the Finance Minister, Nitin Patel, reported in the Assembly that the legislature will give him Rs one lakh.

આ પણ જુઓ

Young ladies' training is as of now free in the state. I am declaring the usage of the Whale Child Scheme to fortify the monetary, societal position of young ladies, to diminish the dropout rate in training and to forestall kid marriage. The Deputy Chief Minister said that in this plan, the advantages of this plan will be accessible to the young ladies of the initial two offspring of the family.

આ પણ જુઓ


'Vhali Dikri Yojana'.usefull Document List


આ પણ જુઓ

At the hour of confirmation in the main evaluation of the young lady Rs.4000, another Rs.6000 at the hour of ninth norm and when she crosses the age of 18, she will be given Rupees one lakh. Finding a lot of cash for the advanced education and wedding service of the young lady kid. The advantage of this plan will be accessible to the family with yearly salary of Rs 2 lakh. An arrangement of Rs.133 crore has been made for this.


આ પણ જુઓ

આ પણ વાંચો

At the point when the girl turns 18, the little girl will be given Rs 1 lakh for advanced education or marriage help. Structure for conveyance of this plan has additionally begun in Anganwadi, CPDO office, Gram Panchayat and Women and Child Officer's office. In which certain conditions are set down. The couple will get a limit of two little girls. The main little girl and the subsequent little girl will profit. He won't advantage in the event that he has a third little girl. In the event that there is a first child and a subsequent girl, the subsequent little girl will find support.

આ પણ જુઓ


IMPORTANT LINK::


VAHALI DIKARI YOJNA FORM PDF

Full News In Gujarati
GSTV News
Zee News News
VIEW VIDEO IN GUJARATI 

આ પણ વાંચો

આ પણ જુઓ 

તમારા ડાયલર સ્ક્રીન વોલપેપર બનાવવા માટે અહીં ક્લિક કરો 
આ પણ જોવો

વહાલી દીકરી યોજના અહી ક્લિક કરો 
આ પણ વાંચો


આ પણ વાંચોઆ પણ વાંચો

Official વેબસાઇટ