-->


જોડાવો WhatsApp ગ્રૂપમાં

Join Now

GSEB HSC Commerce Result News 2023

 GSEB HSC Commerce Result News 2023: In March-April 2023, Gujarat Board of Secondary Education conducted commerce exam for Higher Secondary Certificate. Now, students eagerly wait for GSEB HSC Commerce Result announcement and constantly check it online. It is expected that the 12th commerce result will be declared by the BOARD in the first week of June 2023. Go to Gujarat Board official website www.gseb.org to access Gujarat Board Class 12 Commerce Exam Results. To make things easier for the candidates, a direct link to check the results is included at the bottom of this article. By following this link, candidates can access their 12th HSC Commerce Results 2023.


ધોરણ-10ની આટલા વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપી.

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા તા.27 માર્ચ 2023ના રોજ માર્ચની પરીક્ષામાં ધોરણ-10 (GSEB SSC 2023)ના પ્રથમ સેશનમાં ગુજરાતી-દ્વિતીય ભાષા વિષયમાં કુલ-118696 પરીક્ષાર્થીઓ પૈકી કુલ-117512 પરીક્ષાર્થીઓ હાજર રહ્યા હતાં.

ઉલ્લેખનિય છે કે, રાજ્યમાં 14મી માર્ચથી ગુજરાતમાં માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક બોર્ડની પરીક્ષાનો પ્રારંભ થયો હતો. ધોરણ-10ની પરીક્ષા 28મી માર્ચ સુધી યોજાઈ હતી જ્યારે ધોરણ-12 સામાન્ય પ્રવાહની પરીક્ષા 29મી માર્ચ સુધી તેમજ વિજ્ઞાન પ્રવાહની પરીક્ષા 25 માર્ચ સુધી યોજાઈ હતી. દરમિયાન. GSEB HSC Commerce Result News 2023Board name: Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board Exam Date: March 2023 to April 2023 Exam Name: HSC Commerce Exam 2023 Year: 2023 Flow: Commerce Resultdeclaration mode: online 12th Commerce Result Date: May 2023 Last Week Official website: gipl.in or www.gseb.org

ધોરણ 10 ના પરિણામ જોવાની લિંક

Official website: click here

From March 28 to April, the 12th board examination, also known as the Higher Secondary Certificate (HSC) examination, was conducted by the officials of the Gujarat Board of Secondary Education. The exam designed for commerce students was held at different exam centers across the state. GSEB HSC Commerce Exam has attracted a large number of students. All of them are eagerly waiting for gseb 12th commerce result announcement date. The good news is that GSEB is all set to declare the 12th commerce result during the initial week of June 2023. Once the result is out, students can access it through the official Gujarat Board Class 12th

Commerce Exam Result portal

GSEB 12th Commerce Result 2023:

 Countless students, from both regular and private backgrounds, have signed up to take the 12th Commerce exam under the Gujarat Board. The 12th commerce exam is over now, and students are eagerly waiting for the HSC commerce result announcement date. By providing their roll number/seat number in the official website, students have the ability to check their HSC result. Students can also download HSC Commerce Result Name Wise. Once the results are declared, the student will get the marksheet from the affiliated schools. It is important to note that students must get their original score sheet from their school.

Download HSC Com Result 2023

Accessing gseb.org, the official website of Gujarat Board, should be your initial step.

Navigate to the recently opened page and select the hyperlink labeled as HSC Commerce Result 2023.

After that, input your login details and hit the proceed button.

You will immediately see the result displayed on your screen.

PDF copy can be verified by candidates.

Make sure to get a physical copy of the document and store it for possible future reference.